Make your own free website on Tripod.com
วิชา : เศรษฐศาสตร์เืพื่อการจัดการ
อาจารย์ผู้สอน  
: : ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ คณะ  
ประวัติย่อ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ [ รายละเอียด ]
เวลาเรียน : : วันอาทิตย์ เวลา 0900 - 1300 ห้อง 150801  
คณะผู้จัดทำ : : นักศึกษา MBA รุ่น 3 สถาบันราชภัฎพระนคร [ รายละเอียด ]
ราชภัฎพระนคร

ปัญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วอัน
ประเสริฐของนรชน

เว็บไซต์น่าสนใจ

@กระทรวงศึกษาธิการ
@สถาบันด้านการวิจัย
@สภาสถาบันราชภัฎ
@สถาบันรภ.พระนคร
@ร้านหนังสือ
@มหาวิทยาลัย
@ธนาคาร
@หนังสือพิพม
@ค้นหาเบอร์โทรศัพท
@Google
@ไทยดาวน์โหลด
@ไทยเมลขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์             วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ       สถาบันราชภัฏพระนคร

อาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 47


บทความน่าสนใจ

ประเทศไทยภายใต้ . .
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ (Managerial Economics)
ประกอบด้วยวิชาสำคัญ 2 วิชา คือ
1. วิชาเศรษฐศาสตร์ ( Economics )
2. วิชาการจัดการ ( Management )
เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นวิชาที่อาศัยแนวคิด/ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจ
( Decision – Making ) ทางด้านการจัดการขององค์กรธุรกิจ ( Business Organization ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรจะต้องการทั้งธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน

สรุป
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ที่สุดและ สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

จุลเศรษฐศาสตร์ ( Microeconomics )
เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ บุคคล องค์กรต่าง ๆ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ซึ่งมีพฤติกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัด เช่น รายได้ รสนิยม ตลาด ราคา ภาษี ฯลฯ

สรุป จุลเศรษฐศาสตร์เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต การกำหนดราคา การผลิตสินค้า ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต

มหเศรษฐศาสตร์ ( Macroeconomics )
เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ รายจ่ายประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด อัตราดอกเบี้ย ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ฯลฯ

สรุป มหเศรษฐศาสตร์เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนรวมที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม

ความแตกต่างระหว่าง Micro และ Macro
- Microeconomics เป็นเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจย่อย ๆ เช่น เศรษฐกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัท โรงงาน หรือ พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภคภายในครอบครัว เช่น การลงทุนในโรงงาน การซื้อ – ขายสินค้า จึงเกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย ราคา การแข่งขันและภาษี เป็นต้น
- Macroeconomics เป็นเรื่องเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุนของรัฐ การออมของรัฐ การคลัง การเงินการธนาคาร ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การระบาดของไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหามากมาย รัฐจึงต้องหาแนวทางและนโยบายมาใช้แก้ปัญหา โดยให้ธนาคารของรัฐปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่ เพื่อช่วยพยุงธุรกิจให้อยู่รอดได้ เป็นต้น

สรุป การศึกษาจุลเศรษฐศาสตร์เหมือนกับการศึกษาต้นไม้ ส่วนการศึกษามหเศรษฐศาสตร์เหมือนกับการศึกษาป่าไม้

ทฤษฎี 4L’s
- Learning Methodology วิธีการเรียนรู้
- Learning Environment บรรยากาศการเรียนรู้
- Learning Opportunities โอกาสในการเรียนรู้
- Learning Communities ชุมชนการเรียนรู้

ทฤษฎี 8K’s
- Human Capital ทุนทางมนุษย์
- Intellectual Captial ทุนทางปัญญา
- Sustainability Captial ทุนทางจริยธรรม
- Happiness Capital ทุนทางความสุข
- Entical Capital ทุนทางความจริงจัง
- Social Captial ทุนทางสังคม
- Digital Captial ทุนทางสารสนเทศ IT
- Talented Captial ทุนทางวุฒิ ความสามารถ

เรียนไปทำไม นำไปใช้อย่างไร
เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล องค์กร สถาบัน รัฐ ที่ต้องดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง หรือ ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงาน เงินเฟ้อ – เงินฝืด โรคระบาด อีกทั้งความสัมพันธ์และผลกระทบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง เหมาะสม และให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Home ]


แนะนำ : แสดงผลที่ 800 x 600 ด้วย Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป
Contact mail to : nk@maildozy.com